▶ STS  &  AL & 포스맥  발색 표면가공 전문

  문의전화 : 010-3492-8020
     
 1)  원소재   
  강종 : ⓛ 스텐레스 ( STS304, STS430 ) 
            ② 알루미늄 ( AL3000, AL5000 ) 
            ③ 포스맥 (3원합금)
  
형상및 규격 : ⓛ 판재 ( 1X2,1X3,4'X8' ) 

                        ② 파이프 ( 원 & 4각 )  
                        ③ 봉 & 평철

2)  금속제작물 

   ① 방화문 
   ② 창호프레임 
   ③ 조형물 
   ④ 소품 ( 명찰, 안내표시판, 각종 부속류 )

DW시리즈 ( 발색 36 종 )

JM시리즈 ( 발색 24 종)

발색 처리후 건조 대기

현장 발색  전 표면 세척처리 작업

SNS(유용한 사이트 연결 네트워크)